Palikušas trīs dienas, lai izteiktu savu viedokli pret būvniecību.

Manu kaimiņu juristi ir atsūtījuši arī papildus juridiskos argumentus, ko var norādīt sabiedriskās apspriešanas anketās.

TEV NAV PALICIS DAUDZ LAIKA – aizpildi anketu un nodod kur pienākas. Atceries, ka šīs anketas iespējams vēlāk, cīņā par parka statusa iegūšanu un apbūves aizliegšanu,  būs viens no galvenajiem argumentiem.

Lai gan Rīgas attīstības plānā 2006.- (RAP) Mazajā Arkādijas parkā ir pieļauta apbūve apstādījumos, tomēr būvniecība šajā teritorijā un it īpaši piedāvātais būvieceres variants  ir pretrunā ar:

A. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam:

1)    4. prioritāti, jo būvniecības gadījumā tiktu likvidēta apkaimes struktūrai un iedzīvotājiem svarīga publiskā telpa, tādējādi pazeminot apkaimes kvalitāti;

2)    pamatnostādņu 3. punktu, jo tiek plānota apbūve vēsturiskajā dabas teritorijā, kaut gan vienlaikus tuvumā un kopumā Rīgā ir daudz jau urbanizētas vai degradētas apbūvētas teritorijas, kuras nepieciešams revitalizēt;

3)    pamatnostādņu 4. punktu, jo paredzēts likvidēt funkcionāli, bioloģiski un ainaviski vērtīgu dabas teritoriju, kā arī samazināt apkaimes tuvumā esošo mājokļu kvalitāti dēļ to vērtības krišanās;

4)    pamatnostādņu 5. punktu, jo grauj vietējās apkaimes vienu no identitātes – publiskās ārtelpas objektiem;

5)    pamatnostādņu 8. punktu, jo piedāvātā būvniecība likvidē, nevis nodrošina Rīgas kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu;

6)     prioritāro mērķi U2.9, jo būvniecības gadījumā paredzēts likvidēt, nevis saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus šajā vēsturiskās apbūves teritorijā;

7)     stratēģisko mērķi U10.1, jo pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju ir paredzēts nevis apsaimniekot un labiekārtot, bet apbūvēt;

8)     stratēģisko mērķi U10.5 un U10.7, jo ar teritorijas apbūvēšanu un īpaši orientējot piekļuvi teritorijai galvenokārt ar privāto transportu veicinot autotransporta plūsmas palielināšanos apkaimē, potenciāli tiks palielināts gaisa piesārņojuma un trokšņu līmenis apkaimē;

9)     stratēģisko mērķi U12.3 un U12.4, jo ar jaunu mājokļu celtniecību pašreizējos Rīgas demogrāfiskajos apstākļos tiek samazināta iespēja, ka tiks renovēti vai labiekārtoti jau esošie privātie vai pašvaldības īpašumā esošie mājokļi;

B. Starptautiskajiem tiesību aktiem:

1)    Eiropas Ainavu konvenciju (2000), kura Latvijai ir saistoša – Mazais Arkādijas parks kā kultūrvēsturiska dabas teritorija būtu pilsētā aizsargājama un kopjama, nevis apbūvējama;

2)    Orhusas konvenciju (1998), kura Latvijai ir saistoša – tajā apstiprināta vajadzība aizsargāt, saglabāt un uzlabot vides stāvokli un nodrošināt ilgtspējīgu un vidi saudzējošu attīstību apkaimes iedzīvotājiem, nevis likvidēt pilsētā zaļās zonas un palielināt gaisa piesārņojumu un troksni.

C. LR Būvniecības likumam:

1)    2. panta (3) punktam, jo ir pretrunā ar iepriekš B punktā minētajiem starptautiskajiem tiesību aktiem;

2)    2. panta (3) punktam, jo, lai gan ir saskaņā ar teritorijas plānojumu, tomēr pretrunā ar A punktā minētajiem Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas punktiem.

Būvniecība negatīvi ietekmēs apkārtējo māju iedzīvotājus, jo:

1)    samazināsies to nekustamā īpašuma vērtība un dzīves vides kvalitāte, tiks likvidēta augstvērtīga, bet labiekārtojama dabas teritorija, tā vietā radot papildus gaisa un trokšņa piesārņojuma avotus;

2)   tikts likvidēta iedzīvotājiem svarīga vietējās nozīmes publiskā ārtelpa.

Šādi un līdzīgi gadījumi, apbūvējot pilsētas dabas teritorijas un samazinot līdz šim augstvērtīgo apkaimju kvalitāti (ko norāda augstie nekustamā īpašuma nodokļi šai teritorijai), samazinātu kvalitatīvu dzīvesvietu izvēles iespējas Rīgā un veicinātu maksātspējīgāko iedzīvotāju pārcelšanos uz Pierīgu. Vienlaikus tas negatīvi ietekmētu pašu Rīgas pašvaldību, veicinot iedzīvotāju skaita samazināšanos un īpašumu vērtības krišanos.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad Rīgas pilsētā ir pieejams ievērojams skaits jaunu brīvu mājokļu, bet iedzīvotāju skaits un viņu pirktspēja samazinās, būvieceres īstenošana iespējams radītu vēl vienu potenciāli degradētu (jo neizpārdoti dzīvokļi vai neizīrētas platības), nedrošu (jo tukša liela būve) urbanizētu vietu, līdzīgi kā tuvējā jaunbūvē turpat Mazajā Nometņu ielā vienu kvartālu tālāk.

Papildus info kā vienmēr var iegūt  sadaļā – kā izteikt savu viedokli pret būvniecības ieceri

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Draugiem.lv pase
  • Seko mums draugos

  • Seko līdzi man Twitterī

    • Loading tweets ...
  • Jaunākie komentāri