Būvvaldes lēmums

29.05.2008

Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdi vada Būvvaldes padomes priekšsēdētāja p.i.:
Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētas izbūves jautājumos p.i. A.Ozola

Būvvaldes padomes locekļi:
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece R.Bula
Būvniecības uzraudzības padomes vadītājs I.Leikums
Inženieru nodaļas vadītāja vietnieks R.Krauklis
Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V.Brūzis
Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētas plānošanas jautājumos p.i. I.Purmale
Pilsētvides kvalitātes nodaļas vadītāja G.Jankovska-Galzone
Pilsētvides dizaina nodaļas vadītājas p.i. D.Briede
Juridiskās nodaļas juriskonsulte D.Novicka

Protokolē:
Būvvaldes padomes atbildīgā sekretāre K.Podgaiska

Sēdē piedalās:
Vidzemes priekšpilsētas galvenā arhitekte G.Logina
Ainavu grupas vadītājs J.Lediņš

Darba kārtībā:
•    8 attīstības priekšlikumi;
•    4 jautājumi par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izmaiņām/pagarināšanu, izmaiņas darba uzdevumā nekustamā īpašuma veidošanai;
•    1 jautājums par Būvvaldes padomes lēmumu izmaiņām;
•    4 jautājumi par būvprojektu izskatīšanu;
•    jautājumu par atļauju uzsākt publiskās apspriešanas procedūru nav;
•    1 jautājums par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu;
•    1 jautājums jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošanu nav;
•    8 pieteikumi nekustamo īpašumu veidošanai;
•    jautājumu par detālplānojumu izskatīšanu nav

I Attīstības priekšlikumi

2. Biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūve (projektu grupas kods J1) M.Nometņu ielā b/n (057.grupa, 2052.grunts), Zemgales priekšpilsētā.
Pasūtītājs: Andra Blažko pilnv.pers. SIA „Grantex”. Projektētājs: SIA” MG Arhitekti”, arhitekts Guntis Grabovskis.
Ziņo: V.Brūzis. Jautājuma apspriešanā piedalās: A.Ozola, D.Novicka.
Lēmums:
•    Būvvaldes padome konstatē nepieciešamību piemērot publiskās apspriešanas procedūru saskaņā ar LR MK 22.05.2007. noteikumiem Mr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” un pamatojoties uz to, ka:
-    būtiski pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus;
-    būtiski samazina nekustamā īpašuma vērtību;
-    būtiski ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
-    tiek samazināta pilsētas zaļā zona, kurā iepriekš nav atradušies šāda rakstura objekti – biroju un dzīvojamās ēkas, ietekmēs apkārtējās apbūves vērtību;
-    tiek izjaukta esošā vēsturiskā struktūra – teritorija visu laiku bijusi publiski pieejama un izmantota apkārtējo namu iedzīvotāju atpūtai.
•    Pirms publiskās apspriešanas piemērošanas Rīgas pilsētas būvvaldei saņemt Rīgas domes Vides departamenta viedokli par iespējamo zemes gabala atpirkšanu Rīgas pilsētas apstādījumu zonu saglabāšanai.
•    Pēc Rīgas domes Vides departamenta viedokļa saņemšanas sagatavot administratīvo aktu par publiskās apspriešanas procedūras piemērošanu un noteikt, ka līdz  publiskās apspriešanas pabeigšanai saņemt:
-    V/A „Sabiedrības veselības aģentūra”  atzinumu – ietekme uz iedzīvotāju sadzīves apstākļiem.
-    RD Vides departamenta atzinumu (Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmums) – ietekme uz apkārtējo vidi, saglabājamie koki.
-    Licencētas firmas vai sertificēta speciālista slēdzienu par būvniecības ieceres iespējamo ietekmi uz apkārtējās vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību.
-    RD Satiksmes departamenta atzinumu par ietekmi uz transporta plūsmu, transporta plūsmas analīzei nepieciešamie risinājumi.
-    Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas lēmumu par arhitektonisko risinājumu.
-    Apkārtējo zemes gabalu juridisko īpašnieku viedokli, saskaņojumu.
-    Lielrīgas reģionālas vides pārvaldes atzinumu par iespējām veikt būvniecību.
-    Meža aģentūras slēdzienu.
•    Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta otrai daļai atbildes sniegšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Draugiem.lv pase
  • Seko mums draugos

  • Seko līdzi man Twitterī

    • Loading tweets ...
  • Jaunākie komentāri