Kā izteikt savu viedokli par būvniecības ieceri

Lejuplādēt aptaujas anketu word formātā.

Lejuplādēt aptaujas anketu pdf formātā.

Ikviens var izteikt savu viedokli par būvniecības ieceri, aizpildot aptaujas lapu. Lai Rīgas Dome Jūsu viedokli ņemtu vērā, nepieciešams aizpildīt visu pieprasīto informāciju!

Anketas līdz 2011. gada 25.martam var iesniegt:

1. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, (tuvākais Āgenskalna iedzīvotājiem Eduarda smiļģa ielā 46 ! )

2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā,

3. Ja tu esi pie interneta (droši vien esi ne ?) visvienkāršāk tās ir elektroniski aizpildīt pieslēdzoties ar saviem internetbankas rekvizītiem www.riga.lv sadaļā  „e-pakalpojumi” lapas apakšējā sadaļā spiežot uz sadaļas Sabiedrības līdzdalība un tālāk pēc autorizēšanās spiežot uz Būvniecības ieceri Nr. 706 !

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI PAR BŪVNIECĪBAS IECERI:

 

1.Būvniecības ieceri

 

noraidu

 

LŪDZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI:

 

Lai gan Rīgas attīstības plānā 2006.- (RAP) Mazajā Arkādijas parkā ir pieļauta apbūve apstādījumos, tomēr būvniecība šajā teritorijā un it īpaši piedāvātais būvieceres variants  ir pretrunā ar:

 

A. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam:

1)    4. prioritāti, jo būvniecības gadījumā tiktu likvidēta apkaimes struktūrai un iedzīvotājiem svarīga publiskā telpa, tādējādi pazeminot apkaimes kvalitāti;

2)    pamatnostādņu 3. punktu, jo tiek plānota apbūve vēsturiskajā dabas teritorijā, kaut gan vienlaikus tuvumā un kopumā Rīgā ir daudz jau urbanizētas vai degradētas apbūvētas teritorijas, kuras nepieciešams revitalizēt;

3)    pamatnostādņu 4. punktu, jo paredzēts likvidēt funkcionāli, bioloģiski un ainaviski vērtīgu dabas teritoriju, kā arī samazināt apkaimes tuvumā esošo mājokļu kvalitāti dēļ to vērtības krišanās;

4)    pamatnostādņu 5. punktu, jo grauj vietējās apkaimes vienu no identitātes – publiskās ārtelpas objektiem;

5)    pamatnostādņu 8. punktu, jo piedāvātā būvniecība likvidē, nevis nodrošina Rīgas kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu;

6)     prioritāro mērķi U2.9, jo būvniecības gadījumā paredzēts likvidēt, nevis saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus šajā vēsturiskās apbūves teritorijā;

7)     stratēģisko mērķi U10.1, jo pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju ir paredzēts nevis apsaimniekot un labiekārtot, bet apbūvēt;

8)     stratēģisko mērķi U10.5 un U10.7, jo ar teritorijas apbūvēšanu un īpaši orientējot piekļuvi teritorijai galvenokārt ar privāto transportu veicinot autotransporta plūsmas palielināšanos apkaimē, potenciāli tiks palielināts gaisa piesārņojuma un trokšņu līmenis apkaimē;

9)     stratēģisko mērķi U12.3 un U12.4, jo ar jaunu mājokļu celtniecību pašreizējos Rīgas demogrāfiskajos apstākļos tiek samazināta iespēja, ka tiks renovēti vai labiekārtoti jau esošie privātie vai pašvaldības īpašumā esošie mājokļi;

 

B. Starptautiskajiem tiesību aktiem:

1)    Eiropas Ainavu konvenciju (2000), kura Latvijai ir saistoša – Mazais Arkādijas parks kā kultūrvēsturiska dabas teritorija būtu pilsētā aizsargājama un kopjama, nevis apbūvējama;

2)    Orhusas konvenciju (1998), kura Latvijai ir saistoša – tajā apstiprināta vajadzība aizsargāt, saglabāt un uzlabot vides stāvokli un nodrošināt ilgtspējīgu un vidi saudzējošu attīstību apkaimes iedzīvotājiem, nevis likvidēt pilsētā zaļās zonas un palielināt gaisa piesārņojumu un troksni.

 

C. LR Būvniecības likumam

1)    2. panta (3) punktu, jo ir pretrunā ar iepriekš B punktā minētajiem starptautiskajiem tiesību aktiem;

2)    2. panta (3) punktu, jo, lai gan ir saskaņā ar teritorijas plānojumu, tomēr pretrunā ar A punktā minētajiem Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas punktiem.

 

2. Kā, Jūsuprāt, būvniecības ieceres realizācija ietekmēs apkārtējo māju iedzīvotājus, to tiesības un/vai likumiskās intereses?

 

Negatīvi

 

LŪDZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI:

 

1)    Būviecere negatīvi ietekmētu apkārtējo māju iedzīvotājus, samazinot to nekustamā īpašuma vērtību un dzīves vides kvalitāti, likvidējot augstvērtīgu, bet labiekārtojamu dabas teritoriju, tā vietā radot papildus gaisa un trokšņa piesārņojuma avotus

2)    negatīvi ietekmētu arī Āgenskalna apkaimi, jo tiktu likvidēta iedzīvotājiem svarīga vietējās nozīmes publiskā ārtelpa.

 

3. Kā, Jūsuprāt, būvniecības ieceres realizācija kopumā ietekmēs Rīgas administratīvās teritorijas iedzīvotājus, to tiesības un/vai likumiskās intereses?

 

Negatīvi

 

LŪDZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI:

 

Šādi un līdzīgi gadījumi, apbūvējot pilsētas dabas teritorijas un samazinot līdz šim augstvērtīgo apkaimju kvalitāti (ko norāda augstie nekustamā īpašuma nodokļi šai teritorijai) samazinātu kvalitatīvu dzīvesvietu izvēles iespējas Rīgā un veicinātu maksātspējīgāko iedzīvotāju pārcelšanos uz Pierīgu. Vienlaikus tas negatīvi ietekmētu pašu Rīgas pašvaldību, veicinot iedzīvotāju skaita samazināšanos un īpašumu vērtības krišanos.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad Rīgas pilsētā ir pieejams ievērojams skaits jaunu brīvu mājokļu, bet iedzīvotāju skaits un viņu pirktspēja samazinās, būvieceres īstenošana iespējams radītu vēl vienu potenciāli degradētu (jo neizpārdoti dzīvokļi vai neizīrētas platības), nedrošu (jo tukša liela būve)  urbanizētu vietu, līdzīgi kā tuvējā jaunbūvē turpat Mazajā Nometņu ielā vienu kvartālu tālāk.

 

4. Jūsuprāt, vēlamie vai nepieciešamie priekšlikumi, nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas apkārtējo māju iedzīvotāju un pārējo rīdzinieku tiesības un/vai likumiskās intereses.

Izmantot LR Būvniecības likuma 11. panta 3. punktu, ievērot sabiedrības viedokli un neapstiprināt būvniecības ieceri Mazajā Nometņu ielā bez numura, kā arī rast risinājumus Mazā Arkādijas parka kā apkaimes publiskās telpas labiekārtošanai un uzturēšanai iedzīvotāju rekreācijas un augstvērtīgas dzīves vides vajadzībām.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šeit ir tikai daži papildus argumenti, kāpēc mēs uzskatām, ka nav pieļaujama Mazā Arkādijas parka apbūve (aptaujas lapas 1. un 3.punkts):

1) būvniecības iecere tikai pasliktinās rīdzinieku dzīves kvalitāti un rekreācijas iespējas,
2) vēl viena zaļā zona tiks apbūvēta,
3) parks tā pašreizējā vēsturiskā veidolā tiks pilnībā iznīcināts un likvidēts,
4) tiks izcirsti vismaz 30 koki, tātad vēl vairāk pasliktināsies gaisa kvalitāte Rīgā, turklāt pazemes stāvvietas izbūves laikā varētu tikt traumēti un iznīcināti vēl vairāk koku,
5) ievērojami palielināsies apkārtējo ielu noslogojums (paredzēta autostāvvietas izbūve 100 automašīnām), it īpaši uz Kokles ielas; arī satiksmes intensitātes palielināšanās var radīt nepieciešamību paplašināt ceļus uz koku rēķina,
6) šis būvniecības projekts ir vēl viens četrkantgs monstrs ar ļoti zemu arhitektūras vērtību,
7) būvniecības iecerei nav ekonomiskā pamatojuma, turpat blakus uzceltās daudzdzīvokļu mājas Auroras teritorijā stāv tukšas, tāpēc apkārtējā teritorija draud pārvērsties par graustu rajonu.

Plānotās būvniecības negatīvi ietekmēs uz apkārtējo māju iedzīvotājiem (aptaujas lapas 2.punkts):

1) pasliktināsies apkārtējo māju iedzīvotāju dzīves kvalitāte,
2) būs jāpacieš trokšņi un neērtības (apgrūtināta piekļuve mājām) būvniecības laikā, iedzīvotāji jau ir pieredzējuši ilgtošu trokšņu un putekļu līmeni Auroras teritorijas apbūves laikā, kas turklāt šobrīd ir pamesta,
3) samazināsies apkārtējo nekustamo īpašumu vērtība, jo ievērojami palielināsies apbūves blīvums šajā teritorijā,
4) apkārt esošajām mājām tiks liegta saules gaisma,
5) pazemes autostāvietas izbūve var radīt draudus apkārtējo māju pamatu stabilitātei,
6) jau šobrīd maksimāli noslogotā satiksmes kustība nebūs spējīga uzņem visus braukt gribētājus, jo tā nav paredzēta tādai iedzīvotāju un transporta plūsmai, kādu radīs jaunuzceltā Auroras kvartāla iedzīvotāju pieplūdums, nemaz nerunājot jau par šo ieceri.

Ko mēs vēlamies no Rīgas Domes? (aptaujas lapas 4.punkts)

Saglabāt Mazā Arkādijas dārza vēsturisko vērtību, nepieļaujot tā apbūvi, atsavināt īpašumu no Mazā Arkādijas dārza īpašniekiem un beidzot piešķirt Mazajam Arkādijas dārzam parka statusu. Mēs nevēlamies veicināt pašreizējo īpašnieku iedzīvošanos uz Rīgas Domes un tātad iedzīvotāju rēķina, taču mēs vēlamies atgūt Mazo Arkādija dārzu!

10 Comments

 1. Ģirts Laube
  Posted marts 14, 2011 at 7:40 pm | Permalink

  Neliela tehniska piebilde –

  Ja, Jūs, cienītais apkārtnes iedzīvotāj vai šīs publiskās lietas aktīvais atbalstītāj, rakstiet savu aptaujas variantu, neaizmirstiet to visupirms saglabāt dokumenta formātā.
  Interneta aptaujas vide ir mānīga, nepastāvīga, un visu cēlo literāro pašizpausmes tendenču apkarojoša.
  Skaistie teikumi izzūd.
  Taču apņēmība top jo stiprāka un noturīgāka.

  Saules mūžu Arkādijas dārziem!!!

 2. Posted marts 15, 2011 at 8:35 am | Permalink

  Palīdziet glābt šo mazo zaļo stūrīti, kamēr vēl ir iespēja!

 3. Olga
  Posted marts 15, 2011 at 9:54 am | Permalink

  Paldies visiem, kas piedalas :)

 4. Anna
  Posted marts 15, 2011 at 10:10 am | Permalink

  Godīgi sakot, uzmetot aci, arhitekts ieguvis kompromisu starp zaļās zonas saglabāšanu un jauniem dzīvokļiem. Nav jau tā ka neatbalstu zaļo zonu, bet droši vien dodu priekšroku sakārtotai zaļajai zonai.
  Un vēl … ir jau tā ka celtniecībai ir viens no labākajiem brīžiem. Relatīvi lēti var uzbūvēt un par sakarīgu cenu pārdot. Tā teikt, kāds to spēs arī nopirkt.
  Lai jums veicas, bet varbūt jums arī jāpacīnās par finansējumun(nezinu no kurienes) … jo ja tas parks paliek šāds tad labāk lai vispār nav.

  • Posted marts 15, 2011 at 2:37 pm | Permalink

   “Labāk lai vispār nav” nevaru piekrist. Parks vienmēr ir parks. Parkā var izvietot soliņus, bet ap apbūvētu teritoriju parasti parādās žogs. Publiskā telpa sabiedrībai ir zudusi.

 5. Valdis
  Posted marts 17, 2011 at 7:06 pm | Permalink

  “Mēs nevēlamies veicināt pašreizējo īpašnieku iedzīvošanos uz Rīgas Domes un tātad iedzīvotāju rēķina…” – mēs nevēlamies neko dot, taču vēlamies, lai mums būtu viss :)
  cilvēki , sākat beidzot domāt reāli

 6. Karmena
  Posted marts 18, 2011 at 6:21 am | Permalink

  Nekur internetā neredzu aprakstu, kā šis parks ir kļuvis par privātīpašumu.

  Mans tēvs ir dzimis šajā rajonā pirms vairāk kā 80 gadiem un viņs vecāki un vecvecāki tur dzīvojuši jau vairāk kā pirms 100 gadiem.

  Viņš neatceras, ka šī teritorija būtu bijusi privātīpašums ar apbūvi. Vai nevarētu atrast kādu cilvēku, kas zina kaut ko vairāk par privātīpašuma tapšanu.

  Jau pašreiz šis rajons ir nenormālas satiksmes pārslogots, jo caur Arkādijas parka teritoriju pa O.Vācieša ielu virzās nenormālā Mārupes iedzīvotāju un strādājošo plūsma, tai skaitā 25. un 46.(Ziepniekkalns – Zolitūde) autobusi , kas pa mazajām ieliņām kā tādi ziloņi mīcās ik pēc 10.minūtēm.
  Lai novērstu pilsētas plānošanas tizlību ir vajadzīgs galvenais arhitekts, kas spētu pret nejēdzībām cīnīties.

 7. Karmena
  Posted marts 18, 2011 at 6:38 am | Permalink

  Pamēģināju tajā lapā : Sabiedrības līdzdalība un tālāk pēc autorizēšanās spiežot uz Būvniecības ieceri Nr. 706 !

  autorizēties ar bankas karti. Nekas nesanāk. Sākas parastais riņķa dancis, kā jau RD lapā ir vienmēr.

  Kad autorizējos ar karti nonāku tajā pašā lapā, kur prasa autorizēties un stāsta, ka jāaizpilda anketa ar saviem datiem un nekas nenotiek. Tādā veidā nekā nevaru pie aizpildāmās anketas nonākt.

  Vai kādam ir izdevies ar bankas karti autorizēties ?

  • Karmena
   Posted marts 18, 2011 at 6:54 am | Permalink

   Tomēr sanāca tā autorzācija un anketu aizpildīju. Lai veicas !!!

 8. Valdis Dišlers
  Posted marts 24, 2011 at 7:16 pm | Permalink

  Mazās Arkādijas reljefs nosaka – ne augstus, ne apjomīgus objektus nedrīkst celt. Tie izjauktu telpisko saitību starp Arkādiju un Māras ezeru. Nodrošināt publisku pieejamību. Parku attīstīt nevis kokus izcērtot, bet papildinot kokaudzi (ozolus, kļavas u.c. kokus), kā tas bija parka īpašnieka agronoma profesora Delles laikā 20.-40. gados. Pats dzīvoju laikā no 1924. līdz 1934. gadam Meistaru ielā 10, tagadējā Kokles ielā.

2 Trackbacks

 1. [...] un apdraudēts parciņš Pārdaudagavā. Skip to content JaunumiPar mumsKā palīdzēt parkam ?Kā izteikt savu viedokli par būvniecības ieceriInformācija par būvniecības ieceriPublikācijasBūvvaldes lēmumsFotoVideoParka vēsture [...]

 2. [...] un apdraudēts parciņš Pārdaudagavā. Skip to content JaunumiPar mumsKā palīdzēt parkam ?Kā izteikt savu viedokli par būvniecības ieceriInformācija par būvniecības ieceriPublikācijasBūvvaldes lēmumsFotoVideoParka vēsture [...]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Draugiem.lv pase
 • Seko mums draugos

 • Seko līdzi man Twitterī

  • Loading tweets ...
 • Jaunākie komentāri